Algemene voorwaarden

Contactgegevens

Ballonvaarten De Meyer Franky
Weststraat 8 
9160 Eksaarde, België
E-mail: demeyerfranky@skynet.be
Btw: 0721.353.465
Bank: BE61 0682 3191 6317
Bic: GKCCBEBB

Algemene info.

De bestellingen worden geregeld door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgestelde afwijkingen. 
Door de bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden.

De klant moet ons ALLE nuttige informatie verstrekken die hem uitdrukkelijk wordt gevraagd.
Wanneer de klant echter verkeerde inlichtingen verstrekt en zulks tot extra kosten leidt, mogen wij die kosten in rekening brengen.
Elke passagier wordt geacht in goede fysieke gezondheid te verkeren en vrij te zijn van enige medische reden dewelke een ballonvaart verbiedt.
Bij het opstijgen op een door de klant aangeduid terrein wordt hij geacht de toelating van de eigenaar van het terrein voor het opstijgen van een warme luchtballon te bezitten.

Al onze piloten beschikken over de nodige vergunningen afgeleverd door het bestuur van de luchtvaart om op te treden als boordcommandant van een warme luchtballon.
Zij nemen autonoom alle beslissingen met het oog op een veilig verloop van de vaart m.n.:

 • de meteorologische voorwaarden
 • de aanbevelingen van Flight Information Center Brussels
 • de geschiktheid van de gekozen opstijgplaats in functie van grootte, windsterkte en windrichting
 • het juiste tijdstip

Tegen de beslissingen van onze piloten is geen verhaal mogelijk.

Aankoop van een ballonvaart of Waardebon

De aankoop van een ballonvaart of waardebon kan via:

Iedere aankoop van een waardebon voor een ballonvaart zal aan de klant bezorgd worden door Ballonvaarten De Meyer Franky. Dit kan via e-mail, per post of persoonlijk afgegeven worden

De Betaling van de factuur dient plaats te vinden 10 dagen na factuurdatum en voor de ballonvaart.
Facturen die binnen genoemde termijn niet volledig zijn betaald, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een vaste vergoeding van 15% van het verschuldigde saldo; deze vergoeding bedraagt evenwel tenminste 50€. Op het aldus vermeerderde bedrag worden vervolgens van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten aangerekend à 1,5% per maand; hiertoe wordt elke begonnen maand als een volledige maand aangemerkt.

Geldigheid van een waardebon

Ieder waardebon aangekocht bij ballonvaarten De Meyer Franky heeft een geldigheidsperiode van 2 jaar na de datum van uitgifte. Wanneer deze datum verstreken is zal de waardebon ongeldig worden verklaard. 
Een terugbetaling van een waardebon zal vervolgens niet mogelijk zijn.

Vervalste, gekopieerde, niet betaalde waardebons zullen nooit verzilverd kunnen worden. Indien er fraude of vervalsing vastgesteld wordt, zullen de bevoegde diensten hiervan op de hoogte worden gesteld.

Bent u in het bezit van een waardebon voor een ballonvaart

Iedere klant die in het bezit is van een waardebon zal zelf contact opnemen met Ballonvaarten De Meyer Franky.
Dit kan telefonisch, per mail of via andere beschikbare kanalen.
Dan kan er een datum gereserveerd worden die voor beide partijen, het mogelijk maakt om de ballonvaart te laten doorgaan.

De klant heeft het recht om zijn gereserveerde datum te annuleren en te verplaatsen naar een latere datum.
Deze annulering zal 4 dagen voor de eerder overeengekomen datum worden bevestigd door de klant. 
Gebeurt dit niet, dan zal de waardebon ongeldig worden verklaard zonder terugbetaling.

Onze waardebons zijn

 • overdraagbaar aan andere personen.
 • nooit omruilbaar tegen geld.
 • kunnen pas gebruikt worden om een datum af te spreken indien deze integraal is betaald. 

Ballonvaarten De Meyer Franky heeft het recht om de overeengekomen datum van de ballonvaart  die met de klant was afgesproken te verplaatsen naar een andere datum indien

 • De weersomstandigheden het niet toelaten (word bepaald door de piloot)
 • Een tijdelijk verbod of wijziging van de reglementering (opgelegd door de luchtvaat autoriteiten)

 • Wanneer de veiligheid niet kan gegarandeerd worden
 • Ziekte of andere medische redenen

De Uitvoering van de ballonvaart.

Bij het uitvoeren van een vaart gaan wij uitsluitend een inspanningsverbintenis aan d.w.z.. de verplichting de uit te voeren vaart naar best vermogen te verrichten. 
Wij zijn dus nooit gehouden een bepaald resultaat te bereiken in termen van maximum hoogte of afgelegd afstand. 
De keuze van de warme luchtballon die de vaart uitvoert gebeurt door onze planningsdienst in functie van het totaal aantal passagiers.

Klachten en geschillen.

Geschillen naar aanleiding van de vorming, de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze algemene voorwaarden of van contracten tussen onze onderneming en de klant, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het rechtsgebied van onze maatschappelijke zetel m.n. Sint-Niklaas.. Het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht, is van toepassing.

Chat openen
Zit je met een vraag?
Hallo! Hoe kunnen we jou van dienst zijn?